កាលប្បវត្តិនៃការបង្កើត អវតក

ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី បានធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយ ក្រោមចំណងជើងថា “ គ្មានម្ដងទៀតឡើយ ! ” នៅក្នុងទិវារំលឹកខួបលើកទី ៦០ នៃការរំដោះ Auschwitz និង ជំរុំផ្ដាច់ការណាស៊ីដទៃទៀត ។

ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី បានធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយ ក្រោមចំណងជើងថា “ គ្មានម្ដងទៀតឡើយ ! ” នៅក្នុងទិវារំលឹកខួបលើកទី ៦០ នៃការរំដោះ Auschwitz និង ជំរុំផ្ដាច់ការណាស៊ីដទៃទៀត ។

ប្រទេសបារាំងជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ៣លាន អឺរ៉ូ (ត្រូវជា ៤.០០០.០០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសបារាំងជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ៣លាន អឺរ៉ូ (ត្រូវជា ៤.០០០.០០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសអង់គ្លេសជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ៥០០.០០០ ផោន (ត្រូវជា ៩០០.០០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអា មេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសអង់គ្លេសជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ៥០០.០០០ ផោន (ត្រូវជា ៩០០.០០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអា មេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ ។

បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយលោក ម៉ូហាម៉េត សាអ៊ីដ អ្នកសម្របសម្រួលសំរាប់ជួយ រៀបចំ ការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មកកាន់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ចប់ គំរោងថវិកា សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។ គំរោងថវិកានេះ មានទឹកប្រាក់សរុប ៥៦,៣ លា

បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយលោក ម៉ូហាម៉េត សាអ៊ីដ អ្នកសម្របសម្រួលសំរាប់ជួយ រៀបចំ ការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មកកាន់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ចប់ គំរោងថវិកា សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។ គំរោងថវិកានេះ មានទឹកប្រាក់សរុប ៥៦,៣ លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក ។

លិខិតរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ផ្ញើជូនលោក នីកូឡាស មីសែល អគ្គលេខាធិការរង និង ជាទីប្រឹក្សា ច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយជូនពត៌មានថា តំរូវការតាមច្បាប់នៅកម្ពុជា

លិខិតរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ផ្ញើជូនលោក នីកូឡាស មីសែល អគ្គលេខាធិការរង និង ជាទីប្រឹក្សា ច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយជូនពត៌មានថា តំរូវការតាមច្បាប់នៅកម្ពុជាសំរាប់ការចូលជាធរមាន នោះត្រូវបានធ្វើរួចហើយ អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ។

ការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់វិសោធនកម្មទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្ដី នៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា

ការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់វិសោធនកម្មទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្ដី នៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបាន ប្រព្រឹត្ដនៅក្នុង រយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឯកភាពលើច្បាប់វិសោធនកម្មនេះដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឯកភាពលើច្បាប់វិសោធនកម្មនេះដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់ សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់ កម្ពុជានូវឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរយៈពេលនៃកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័ន ហើយ ឧបករណ៍នៃការផ្ដល់សច្ចាប័ននោះត្រូវបាន ផ្ញើទៅជូនអ.ស.ប. ។

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានពិភាក្សា និងអនុម័តច្បាប់វិសោធនកម្មឆ្នាំ២០០១ ស្ដីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការ កម្ពុជាសំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានពិភាក្សា និងអនុម័តច្បាប់វិសោធនកម្មឆ្នាំ២០០១ ស្ដីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការ កម្ពុជាសំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានពិភាក្សា និង អនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ.ស.ប និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងការកាត់ សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្ដឡើងនៅក្នុងរយៈពេល នៃ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។

រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានពិភាក្សា និង អនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ.ស.ប និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងការកាត់ សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្ដឡើងនៅក្នុងរយៈពេល នៃ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។

លិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនលោក កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពី ការផ្ដល់សច្ចាប័ន របស់រដ្ឋសភាលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដែលអនុម័តយល់ ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង អង្គការសហ ប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនលោក កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពី ការផ្ដល់សច្ចាប័ន របស់រដ្ឋសភាលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដែលអនុម័តយល់ ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង អង្គការសហ ប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងការ កាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានូវឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបាន ប្រព្រឹត្ដឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។

កិច្ចប្រជុំរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

កិច្ចប្រជុំរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោងថវិកា សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ឯកភាពលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ពីរៈ

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ឯកភាពលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ពីរៈ ក-វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្ដីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ ឆ្នាំ ២០០១ ខ-ការផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអ.ស.ប ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ។ វិសោធនកម្មដែលបានទទួលការឯកភាពនេះក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យមានភាពស៊ីគ្នារវាងច្បាប់ នៃអង្គជំនុំជំរះ វិសាមញ្ញជាមួយកិច្ច ព្រមព្រៀង ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងនូវសំណើដែលធ្វើឡើងដោយលោក ហាន់ ខូរ៉ែល កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៣ ។ បន្ថែមពីលើ នេះ ការពន្យាពេលអាជ្ញាយុកាលក្នុងមាត្រា ៣ ត្រូវបាន ស្នើសុំប្ដូរពី ២០ ឆ្នាំ ទៅ ៣០ ឆ្នាំវិញ ។

ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី ទៀតសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ

ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី ទៀតសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដោយ បន្ថែមទៅលើ ទឹកប្រាក់ ១,៥ ដុល្លាអូស្ដ្រាលី នៅក្នុងការប្រកាសលើកដំបូង (១៩ មិថុនា ២០០៣) ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ សរុបកើនដល់ ៣លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី (ត្រូវជា ២,២ លានដុល្លាអាមេរិក) ដោយបន្ថែមទៅលើទឺកប្រាក់ ២៦៦.០០០ដុល្លាអូស្ដ្រាលី ដែលបានផ្ដល់ រួចហើយក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ នៃជំនួយបច្ចេកទេសទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំពីររវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយ រៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំពីររវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយ រៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម (នៅទីក្រុងញិវយ៉ក) ដែលដំណើរការកិច្ចប្រជុំជាបន្ដ នឹងត្រូវ ធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បី បញ្ចប់គំរោងនេះ ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយ រៀបចំការ កាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម នៅទីក្រុងញិវយ៉ក)

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយ រៀបចំការ កាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម នៅទីក្រុងញិវយ៉ក) ។ លោក ខាស្ដិន ហឺរែល បានបង្ហាញការឆ្លើយតបរបស់ លេខាធិការដ្ឋាន ចំពោះសំណើរបស់ប្រទេសដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ដែលសុំ ឱ្យយកាត់បន្ថយការប៉ាន់តំលៃ គំរោងថវិកាដំបូង។ លេខាធិការដ្ឋានបានពិនិត្យ ឡើយវិញនូវរាល់គំរោងចំណាយទាំងអស់ និង បានឈានដល់ ការកាត់បន្ថយមួយក្នុងផ្នែកខ្លះ ។ ការកាត់បន្ថយនេះមិនបានធ្វើឱ្យយប៉ះពាល់ធន់ធរដល់កត្ដាធំៗ ទាំងបួន របស់ គំរោងទេដែលរួមមាន ដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ប្រតិបត្ដិការនៃតុលាការតាម ស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ, សន្ដិសុខ និង សុវត្ថិភាព, និង ប្រសិទ្ធិភាព និងសំរេចលទ្ធផលល្អ ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយ រៀបចំការ កាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម នៅទីក្រុងញិវយ៉ក) ។ លោក ខាស្ដិន ហឺរែល បានបង្ហាញការឆ្លើយតបរបស់ លេខាធិការដ្ឋាន ចំពោះសំណើរបស់ប្រទេសដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ដែលសុំ ឱ្យយកាត់បន្ថយការប៉ាន់តំលៃ គំរោងថវិកាដំបូង។ លេខាធិការដ្ឋានបានពិនិត្យ ឡើយវិញនូវរាល់គំរោងចំណាយទាំងអស់ និង បានឈានដល់ ការកាត់បន្ថយមួយក្នុងផ្នែកខ្លះ ។ ការកាត់បន្ថយនេះមិនបានធ្វើឱ្យយប៉ះពាល់ធន់ធរដល់កត្ដាធំៗ ទាំងបួន របស់ គំរោងទេដែលរួមមាន ដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ប្រតិបត្ដិការនៃតុលាការតាម ស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ, សន្ដិសុខ និង សុវត្ថិភាព, និង ប្រសិទ្ធិភាព និងសំរេចលទ្ធផលល្អ ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញិវយ៉ក)

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញិវយ៉ក)

កិច្ចប្រជុំលើកទីបួនវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញវយ៉ក)

កិច្ចប្រជុំលើកទីបួនវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញវយ៉ក) ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីបីវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញវយ៉ក) ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីបីវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញវយ៉ក) ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីបីវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញវយ៉ក)

កិច្ចប្រជុំលើកទីបីវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម (នៅ ទីក្រុងញវយ៉ក) ។

កិច្ចប្រជុំនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍, អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការ កាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម និងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបញ្ហាទីតាំង អគារ ទឹក ភ្លើង ទូរស័ព្ទ (ភាពងាយស្រួល និងសេវាកម្មទាំងពួង សំរាប់ការប្រតិបត្ដិការនៃទីតាំង) ក

កិច្ចប្រជុំនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍, អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការ កាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម និងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបញ្ហាទីតាំង អគារ ទឹក ភ្លើង ទូរស័ព្ទ (ភាពងាយស្រួល និងសេវាកម្មទាំងពួង សំរាប់ការប្រតិបត្ដិការនៃទីតាំង) កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយផ្នែកយុត្ដិធម៌ ព្រមទាំងការប៉ាន់ស្មាន លើគំរោងថវិកា ហើយនិងកំណែនធនធាន ។

កិច្ចប្រជុំនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍, អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការ កាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម

កិច្ចប្រជុំនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍, អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការ កាត់សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម និងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបញ្ហាទីតាំង អគារ ទឹក ភ្លើង ទូរស័ព្ទ (ភាពងាយស្រួល និងសេវាកម្មទាំងពួង សំរាប់ការប្រតិបត្ដិការនៃទីតាំង) កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយផ្នែកយុត្ដិធម៌ ព្រមទាំងការប៉ាន់ស្មាន លើគំរោងថវិកា ហើយនិងកំណែនធនធាន ។

សន្និិសិទកាសែតរួមគ្នាមួយរវាង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម និង ក្រុម ការងាររាជ រដ្ឋាភិបាលកមស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

សន្និិសិទកាសែតរួមគ្នាមួយរវាង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម និង ក្រុម ការងាររាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងបេសកកម្មជំហានទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

សន្និិសិទកាសែតរួមគ្នាមួយរវាង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម និង ក្រុម ការងាររាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងបេសកកម្មជំហានទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម

សន្និិសិទកាសែតរួមគ្នាមួយរវាង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម និង ក្រុម ការងាររាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងបេសកកម្មជំហានទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

Pagination