កាលប្បវត្តិនៃការបង្កើត អវតក

គណៈកម្មការទី៣ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដគាំទ្រសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយបញ្ជាក់ថា មូលនិធិ អ.ស.ប សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញនោះគួរបានមកដោយវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ

គណៈកម្មការទី៣ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដគាំទ្រសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយបញ្ជាក់ថា មូលនិធិ អ.ស.ប សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញនោះគួរបានមកដោយវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ ។

លោកអគ្គលេខាធិការផ្ដល់របាយការណ៍លេខ (A/57/769) ជូនមហាសន្និបាត ដោយលោកបានធ្វើ ការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើ សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ

លោកអគ្គលេខាធិការផ្ដល់របាយការណ៍លេខ (A/57/769) ជូនមហាសន្និបាត ដោយលោកបានធ្វើ ការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើ សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ។ លោកបានប៉ាន់ប្រមាណថា អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញនឹងត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង ១៩លានដុល្លា ដោយសុំស្នើមូលនិធិរបស់ អ.ស.ប ដែលត្រូវប្រមូលយកតាមរយៈវិភាគទានតាមការកំណត់ មិនមែនតាមការ ស្ម័គ្រចិត្ដទេ) ។

លោកអគ្គលេខាធិការផ្ដល់របាយការណ៍លេខ (A/57/769) ជូនមហាសន្និបាត ដោយលោកបានធ្វើ ការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើ សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ

លោកអគ្គលេខាធិការផ្ដល់របាយការណ៍លេខ (A/57/769) ជូនមហាសន្និបាត ដោយលោកបានធ្វើ ការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើ សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ។ លោកបានប៉ាន់ប្រមាណថា អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញនឹងត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង ១៩លានដុល្លា ដោយសុំស្នើមូលនិធិរបស់ អ.ស.ប ដែលត្រូវប្រមូលយកតាមរយៈវិភាគទានតាមការកំណត់ មិនមែនតាមការ ស្ម័គ្រចិត្ដទេ) ។

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ។

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ។

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ។

សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបំព្រួញ 9ីនិតិាលិនងប ដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ។

សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបំព្រួញ 9ីនិតិាលិនងប ដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ។

សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបំព្រួញ នីតិវិធី ដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ។

សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបំព្រួញ នីតិវិធី ដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ។

ការចរចាលើកទី៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ) រវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ការចរចាលើកទី៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ) រវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និងគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ការចរចាលើកទី៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ) រវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និងគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល

ការចរចាលើកទី៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ) រវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និងគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ការចរចាជាច្រើនលើកនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក រវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដមទេស រដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង គណៈប្រតិភូ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ការចរចាជាច្រើនលើកនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក រវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដមទេស រដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង គណៈប្រតិភូ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ជំនួបរវាងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង ឯកឧត្ដមអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ ។

ជំនួបរវាងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង ឯកឧត្ដមអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ ។

ជំនួបរវាងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង ឯកឧត្ដមអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់

ជំនួបរវាងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង ឯកឧត្ដមអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ ។

ការចរចាជាច្រើនលើកនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក រវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដមទេស រដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង គណៈប្រតិភូ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល

ការចរចាជាច្រើនលើកនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក រវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដមទេស រដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង គណៈប្រតិភូ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

លោកអគ្គលេខា កូហ្វី អាណាន់ ផ្ញើលិខិតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន សុំឱ្យបញ្ជូនគណៈ ប្រតិភូកម្ពុជា “ដើម្បីចូលរួម ការប្រជុំស្វែងយល់មួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ញិវយ៉ក ដើម្បីរៀបចំ បន្ដការចរចា "

លោកអគ្គលេខា កូហ្វី អាណាន់ ផ្ញើលិខិតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន សុំឱ្យបញ្ជូនគណៈ ប្រតិភូកម្ពុជា “ដើម្បីចូលរួម ការប្រជុំស្វែងយល់មួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ញិវយ៉ក ដើម្បីរៀបចំ បន្ដការចរចា " ។

លោកអគ្គលេខា កូហ្វី អាណាន់ ផ្ញើលិខិតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន សុំឱ្យបញ្ជូនគណៈ ប្រតិភូកម្ពុជា “ដើម្បីចូលរួម ការប្រជុំស្វែងយល់មួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ញិវយ៉ក ដើម្បីរៀបចំ បន្ដការចរចា "

លោកអគ្គលេខា កូហ្វី អាណាន់ ផ្ញើលិខិតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន សុំឱ្យបញ្ជូនគណៈ ប្រតិភូកម្ពុជា “ដើម្បីចូលរួម ការប្រជុំស្វែងយល់មួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង ញិវយ៉ក ដើម្បីរៀបចំ បន្ដការចរចា " ។

មហាសន្និបាតអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ ៥៧/២២៨ ដោយសំលេង ១៥០ គាំទ្រ ប្រឆាំងគ្មាន និង ៣០សំលេង អនុប្បវាទ មាន៧ សំលេងខ្ព ស់ជាងនៅពេលអនុម័តដោយគណៈ កម្មការទី៣) ។

មហាសន្និបាតអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ ៥៧/២២៨ ដោយសំលេង ១៥០ គាំទ្រ ប្រឆាំងគ្មាន និង ៣០សំលេង អនុប្បវាទ មាន៧ សំលេងខ្ព ស់ជាងនៅពេលអនុម័តដោយគណៈ កម្មការទី៣) ។

មហាសន្និបាតអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ ៥៧/២២៨ ដោយសំលេង ១៥០ គាំទ្រ ប្រឆាំងគ្មាន និង ៣០សំលេង អនុប្បវាទ មាន៧ សំលេងខ្ព ស់ជាងនៅពេលអនុម័តដោយគណៈ កម្មការទី៣)

មហាសន្និបាតអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ ៥៧/២២៨ ដោយសំលេង ១៥០ គាំទ្រ ប្រឆាំងគ្មាន និង ៣០សំលេង អនុប្បវាទ មាន៧ សំលេងខ្ព ស់ជាងនៅពេលអនុម័តដោយគណៈ កម្មការទី៣) ។

សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ (A/C.3/57/L.70)ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។ បន្ទាប់មក សេចក្ដីសំរេចនោះ ត្រូវបានពិភាក្សា និង បានអនុម័ត ដោយសំឡេង១២៣គាំទ្រ ប្រឆាំង គ្មាន អនុប្បវាទ ៣៧សំលេង

សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ (A/C.3/57/L.70)ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។ បន្ទាប់មក សេចក្ដីសំរេចនោះ ត្រូវបានពិភាក្សា និង បានអនុម័ត ដោយសំឡេង១២៣គាំទ្រ ប្រឆាំង គ្មាន អនុប្បវាទ ៣៧សំលេង

សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ (A/C.3/57/L.70)ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។ បន្ទាប់មក សេចក្ដីសំរេចនោះ ត្រូវបានពិភាក្សា និង បានអនុម័ត ដោយសំឡេង១២៣គាំទ្រ ប្រឆាំង គ្មាន អនុប្បវាទ ៣៧សំលេង

សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ (A/C.3/57/L.70)ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។ បន្ទាប់មក សេចក្ដីសំរេចនោះ ត្រូវបានពិភាក្សា និង បានអនុម័ត ដោយសំឡេង១២៣គាំទ្រ ប្រឆាំង គ្មាន អនុប្បវាទ ៣៧សំលេង

ជប៉ុន និងបារាំង បានដាក់់សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ (A/C.3/57/L.70) ផ្ដល់ជូនលោក អគ្គលេខាធិការនូវអាណត្ដិ ដែលគាត់បានស្នើសុំ ។

ជប៉ុន និងបារាំង បានដាក់់សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ (A/C.3/57/L.70) ផ្ដល់ជូនលោក អគ្គលេខាធិការនូវអាណត្ដិ ដែលគាត់បានស្នើសុំ ។

ជប៉ុន និងបារាំង បានដាក់់សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ (A/C.3/57/L.70) ផ្ដល់ជូនលោក អគ្គលេខាធិការនូវអាណត្ដិ ដែលគាត់បានស្នើសុំ

ជប៉ុន និងបារាំង បានដាក់់សេចក្ដីព្រាងនៃសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ (A/C.3/57/L.70) ផ្ដល់ជូនលោក អគ្គលេខាធិការនូវអាណត្ដិ ដែលគាត់បានស្នើសុំ ។

ជំនួបលើកទីពីរ នូវអ្វីដែលឥឡូវនេះគេហៅថា ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ ចំនួន ២៧ ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើជំរើស មួយចំនួន ។ តំណាងអចិន្ដ្រៃយ៍កម្ពុជាបាននិយាយអំពីជំហររបស់ កម្ពុជា ។ ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ 9អី្សប សំរេចបន្ដដំណើរការទៅមុខជាមួយនឹងសេចក្ដីសម្រេច

ជំនួបលើកទីពីរ នូវអ្វីដែលឥឡូវនេះគេហៅថា ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ ចំនួន ២៧ ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើជំរើស មួយចំនួន ។ តំណាងអចិន្ដ្រៃយ៍កម្ពុជាបាននិយាយអំពីជំហររបស់ កម្ពុជា ។ ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ 9អី្សប សំរេចបន្ដដំណើរការទៅមុខជាមួយនឹងសេចក្ដី សំរេចចិត្ដ ពិសេសនៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។

ការប្រជុំនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក ដែលត្រូវអញ្ជើញដោយជប៉ុន និងរៀបចំនៅឯបេសកកម្មជប៉ុន ចូលរួមដោយបណ្ដា ប្រទេសដែលមាន ការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួន

ការប្រជុំនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក ដែលត្រូវអញ្ជើញដោយជប៉ុន និងរៀបចំនៅឯបេសកកម្មជប៉ុន ចូលរួមដោយបណ្ដា ប្រទេសដែលមាន ការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនដូចជា ៖ បារាំង អង់គ្លេស កាណាដា អូស្ដ្រាលី សហរដ្ឋអាមេរិក សហគមន៍អឺរ៉ុប កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន អាស៊ាន ភីលីពីន សឹង្ហបូរ៉ី ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងកម្ពុជា) ។ ការប្រជុំលើក ដំបូងនោះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនូវអ្វី ដែលសហគមន៍អន្ដរជាតិអាចធ្វើដើម្បីឱ្យមាន ការ ចរចាឡើងវិញ ។

ការប្រជុំនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក ដែលត្រូវអញ្ជើញដោយជប៉ុន និងរៀបចំនៅឯបេសកកម្មជប៉ុន ចូលរួមដោយបណ្ដា ប្រទេសដែលមាន ការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួន

ការប្រជុំនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក ដែលត្រូវអញ្ជើញដោយជប៉ុន និងរៀបចំនៅឯបេសកកម្មជប៉ុន ចូលរួមដោយបណ្ដា ប្រទេសដែលមាន ការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនដូចជា ៖ បារាំង អង់គ្លេស កាណាដា អូស្ដ្រាលី សហរដ្ឋអាមេរិក សហគមន៍អឺរ៉ុប កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន អាស៊ាន ភីលីពីន សឹង្ហបូរ៉ី ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងកម្ពុជា) ។ ការប្រជុំលើក ដំបូងនោះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនូវអ្វី ដែលសហគមន៍អន្ដរជាតិអាចធ្វើដើម្បីឱ្យមាន ការ ចរចាឡើងវិញ ។

លិខិតរបស់ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនចំពោះ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈនៅ ក្នុងការជូន ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រង់ ដោយលោក ហ្វ្រេក អេក ឃឺត អ្នកនាំពាក្យរបស់ អ.ស.ប

លិខិតរបស់ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនចំពោះ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈនៅ ក្នុងការជូន ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រង់ ដោយលោក ហ្វ្រេក អេក ឃឺត អ្នកនាំពាក្យរបស់ អ.ស.ប ៖- លោកអគ្គលេខាធិការចង់បានអាណត្ដិមួយច្បាស់លាស់ពីមហាសន្និបាត ឬពីក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ។ តាម ទស្សនៈរបស់លោកអគ្គលេខា ធិការ ឥឡូវនេះកម្ពុជា និងរដ្ឋជាសមាជិកដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ត្រូវបន្ដ កិច្ចការនេះនៅក្នុងមហាសន្និបាត ឬក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ដើម្បីឱ្យទទួលបាន អាណត្ដិសមស្រប ។ ប្រសិនបើ បានទទួលអាណត្ដិនោះ លោកអគ្គលេខាធិការ នឹងត្រៀមរៀបចំ ធ្វើការពិភាក្សាជា បន្ដទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបំពេញអាណត្ដិនោះ ។

Pagination