កាលប្បវត្តិនៃការបង្កើត អវតក

ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ដការងារជាមួយគណៈកម្មការច្បាប់របស់រដ្ឋសភា ។

ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ដការងារជាមួយគណៈកម្មការច្បាប់របស់រដ្ឋសភា ។

លិខិត និង ការពិភាក្សាជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ទាក់ទងនឹងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដែល បានដាក់ជូនមហាសន្និបាត ។ លោក អគ្គលេខាធិការបានផ្ញើសំបុត្រមួយច្បាប់ដែល មាន ៤ចំណុច ៖- ទីមួយៈ បានស្នើឱ្យផ្ដល់ការធានាសំរាប់ការចាប់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទ ។- ទីពីរៈ បានស្នើឱ្យធានា

លិខិត និង ការពិភាក្សាជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ទាក់ទងនឹងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដែល បានដាក់ជូនមហាសន្និបាត ។ លោក អគ្គលេខាធិការបានផ្ញើសំបុត្រមួយច្បាប់ដែល មាន ៤ចំណុច ៖- ទីមួយៈ បានស្នើឱ្យផ្ដល់ការធានាសំរាប់ការចាប់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទ ។- ទីពីរៈ បានស្នើឱ្យធានាមិនឱ្យមានការេ

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយបានប្រគល់ថ្វាយសម្ដេចក្រុមព្រះប្រធានរដ្ឋសភា ។

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយបានប្រគល់ថ្វាយសម្ដេចក្រុមព្រះប្រធានរដ្ឋសភា ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកែប្រែបន្ថែមទៀត លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដោយអនុញ្ញាតិឱ្យមានសហព្រះរាជអាជា្ញ ស៊ើបអង្កេតដូច ដែលបានស្នើដោយឯកឧត្ដម អូប៊ូជី ។

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានពិភាក្សាលើកទី២ ហើយត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ដោយមានការ កែប្រែខ្លះៗ ។

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានពិភាក្សាលើកទី២ ហើយត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ដោយមានការ កែប្រែខ្លះៗ ។

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ។ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្ញើជូនទៅការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ ដែលបានចេញ ឯកសារ *ណៀន-ផាផរេ* មួយ រិះគន់លើទិដ្ឋភាព មួយចំនួននៃច្បាប់នោះ ។

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ។ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្ញើជូនទៅការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ ដែលបានចេញ ឯកសារ *ណៀន-ផាផរេ* មួយ រិះគន់លើទិដ្ឋភាព មួយចំនួននៃច្បាប់នោះ ។

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាត អ.ស.ប លេខ A/RES/54/171 ១៧១កថាខ័ណ្ឌ១១ៈ អំពាវនាវយ៉ាងទទូច ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ដើម្បីសំរេចឱ្យបានកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយ ។

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាត អ.ស.ប លេខ  A/RES/54/171 ១៧១កថាខ័ណ្ឌ១១ៈ អំពាវនាវយ៉ាងទទូច ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ដើម្បីសំរេចឱ្យបានកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម រ៉ាល់ហ្វ ហ្សាក់គ្លីន អនុប្រធានរបស់ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល អគ្គលេខាធិការរង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការ ច្បាប់របស់ អ.ស.ប។សេចក្ដីព្រាងច្បាប់របស់កមស.ប ។គណៈប្រតិភូទី១ របស់ អ.ស.ប ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ្សាក់គ្លីន មកកមប។ ពុំមានការព្រម ព្រៀងគ្នាទ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារ ទាសក ធៀរចេ សំរាប់សហប្រតិបត្ដិការជាមួយអ្នក ជំនាញការច្បាប់បរទេស និងរៀបចំជំនុំជម្រះក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ដោយមានឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋ មន្ដ្រី សុខ អាន ជាប្រធាន។ ក្រុមការងារបានចាប់ផ្ដើម ការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការសរសេរសេចក្ដីព្រាងច្បាប់។ សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ទី១នេះ បានចេញនៅខែ សីហា ឆ្នាំ១៩៩៩ ហើយបានដាក់ ជូនប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម រ៉ាល់ហ្វ ហ្សាក់គ្លីន អនុប្រធានរបស់ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល អគ្គលេខាធិការរង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការ ច្បាប់របស់ អ.ស.ប។

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន បានស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីអ.ស.ប ក្នុងការធ្វើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ។រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលីឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរកជំនួយរបស់កម

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន បានស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីអ.ស.ប ក្នុងការធ្វើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ។ រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលីឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរកជំនួយរបស់កម្ពុជា ដោយបញ្ជូនអ្នកជំនាញការម្នាក់ឱ្យ ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការកាត់សេចក្ដីនោះ ។ ការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់នៅទីក្រុងញិវយ៉កបានធ្វើសំណើរបស់ខ្លួនសំរាប់ការកាត់សេចក្ដីនោះ ហើយបានដាក់ ជូនទៅសមាជិកនៃ ក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ។

ឈ្មោះ ឌុច ដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែង ស-២១ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ ដោយច្បាប់ ឆ្នាំ១៩៩៤ ស្ដីពីការដាក់ ក្រុមខ្មែរក្រហមឱ្យនៅក្រៅច្បាប់ ។តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម

ឈ្មោះ ឌុច ដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែង ស-២១ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ ដោយច្បាប់ ឆ្នាំ១៩៩៤ ស្ដីពីការដាក់ ក្រុមខ្មែរក្រហមឱ្យនៅក្រៅច្បាប់ ។តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម

ជំនួបរវាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចន ឃែរី និងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី នាំឱ្យមានការដាក់ចេញនូវគោល ការណ៍នៃតុលាការជាតិដោយមាន ការចូលរួមពីចៅក្រមអន្ដរជាតិ ។

ជំនួបរវាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចន ឃែរី និងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី នាំឱ្យមានការដាក់ចេញនូវគោល ការណ៍នៃតុលាការជាតិដោយមាន ការចូលរួមពីចៅក្រមអន្ដរជាតិ ។

របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញការដាក់ជូនមហាសន្និបាត អ.ស.ប និងក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខដោយស្នើឱ្យ មានតុលាការអន្ដរជាតិ សំរាប់ ការជំនុំជម្រះក្ដី ។

របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញការដាក់ជូនមហាសន្និបាត អ.ស.ប និងក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខដោយស្នើឱ្យ មានតុលាការអន្ដរជាតិ សំរាប់ ការជំនុំជម្រះក្ដី ។

មេដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមឈ្មោះ តា ម៉ុក ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងចោទប្រកាន់ ដោយច្បាប់ឆ្នាំ១៩៩៤ ស្ដីពីការដាក់ក្រុមកម

មេដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមឈ្មោះ តា ម៉ុក ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងចោទប្រកាន់ ដោយច្បាប់ឆ្នាំ១៩៩៤ ស្ដីពីការដាក់ក្រុមកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យឱ្យនៅក្រៅច្បាប់ ។

នៅក្នុងមហាសន្និបាត អ.ស.ប សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន បានជួបជាមួយ ឯកឧត្ដ្ដមអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់។ សម្ដេចបានដាក់ជូនអនុស្សរណៈដែលមានបីចំណុចជាមួយនឹងជំរើសបីដែរ ៖- ទីមួយៈ អ.ស.ប អាចផ្ដល់ចៅក្រម និងអ្នកជំនាញការដើម្បីជួយពិនិត្យមើលសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង

នៅក្នុងមហាសន្និបាត អ.ស.ប សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន បានជួបជាមួយ ឯកឧត្ដ្ដមអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់។ សម្ដេចបានដាក់ជូនអនុស្សរណៈដែលមានបីចំណុចជាមួយនឹងជំរើសបីដែរ ៖- ទីមួយៈ អ.ស.ប អាចផ្ដល់ចៅក្រម និងអ្នកជំនាញការដើម្បីជួយពិនិត្យមើលសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ច្បាប់ដើម្បីឱ្យមាន

ការចូលសារភាពរបស់ ខៀវ សំផន និង នួន ជា មេដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់ខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ និងការធ្វើសមាហរណកម្ម កងកំលាំងយោធារបស់ពួកគេ ។

ការចូលសារភាពរបស់ ខៀវ សំផន និង នួន ជា មេដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់ខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ និងការធ្វើសមាហរណកម្ម កងកំលាំងយោធារបស់ពួកគេ ។

ការអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដរបស់មហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/53/145 ស្ថានភាពនៃ សិទ្ធិមនុស្សនៅកម

ការអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដរបស់មហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/53/145 ស្ថានភាពនៃ សិទ្ធិមនុស្សនៅកម

ក្រុមអ្នកជំនាញការមកធ្វើទស្សនៈកិច្ចនៅកម

ក្រុមអ្នកជំនាញការមកធ្វើទស្សនៈកិច្ចនៅកម្ពុជា ។

លោកអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ បង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញការ ដើម្បីសិក្សាលើដំណើរការនេះ ។

លោកអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ បង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញការ ដើម្បីសិក្សាលើដំណើរការនេះ ។

ប៉ុល ពត បានស្លាប់នៅក្នុងជំរុំខ្មែរក្រហម អន្លង់វែង នៅជិតព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ជាទីកន្លែងដែលគាត់ ត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីថ្ងៃគាត់ ត្រូវបានជំនុំជំរះនៅថៃទី ២៥ កក្កដា ១៩៩៧ ។

ប៉ុល ពត បានស្លាប់នៅក្នុងជំរុំខ្មែរក្រហម អន្លង់វែង នៅជិតព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ជាទីកន្លែងដែលគាត់ ត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីថ្ងៃគាត់ ត្រូវបានជំនុំជំរះនៅថៃទី ២៥ កក្កដា ១៩៩៧ ។

ការអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដរបស់មហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/52/135 ស្ថានភាពនៃ សិទ្ធិមនុស្សនៅកម

ការអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដរបស់មហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/52/135 ស្ថានភាពនៃ សិទ្ធិមនុស្សនៅកម

សហនាយករដ្ឋមន្ដ្រីកមស.ប សំរាប់ការរៀបចំជំនុំជម្រះក្ដីខ្មែរក្រហម ។

សហនាយករដ្ឋមន្ដ្រីកមស.ប សំរាប់ការរៀបចំជំនុំជម្រះក្ដីខ្មែរក្រហម ។

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតុលាការទូរនិម្មិត

អ.វ.ត.ក ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុសារណៈ​យោគយល់​គ្នា​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​អំពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ (WCSC) នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley  និងវិទ្យាស្ថាន Hoover នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ស្តីអំពី​ការបង្កើត​តុលាការ​ទូរនិម្មិត។ 

ការធ្វើសេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​ចុងក្រោយ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១

ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី ៧៧ នៃសវនាការប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច។

Pagination