កាលប្បវត្តិនៃការបង្កើត អវតក

បេសកកម្មលើកទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម

បេសកកម្មលើកទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។ ក្រុម បច្ចេកទេសរបស់ អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោក ខាស្ដិន ហឺរែល ។ កិច្ចប្រជុំទាំងនេះពិភាក្សាអំពីបញ្ហា គំរោងថវិកា ទីតាំង ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយុត្ដិធម៌ បញ្ហាបុគ្គលិក និង បញ្ហាសន្ដិសុខ ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងជាអគ្គលេខាធិការរង អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលនិវត្ដ ។ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងជួនពរ ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤ ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងជាអគ្គលេខាធិការរង អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលនិវត្ដ ។ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងជួនពរ ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤ ។

លោក ខាស្ដិន ហឺរែល អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម បានបញ្ចប់ បេសកកម្ម ហើយបានប្រគល់បន្ទុកទៅជូនកញ្ញា សារ៉ន វ៉ាន ប៊ូរែល ប្រធានផ្នែកនយោបាយច្បាប់ និង សេវាកម្ម មនុស្សធម៌ គំរោងកម្មវិធី និងគំរោងថវិកា ។

លោក ខាស្ដិន ហឺរែល អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម បានបញ្ចប់ បេសកកម្ម ហើយបានប្រគល់បន្ទុកទៅជូនកញ្ញា សារ៉ន វ៉ាន ប៊ូរែល ប្រធានផ្នែកនយោបាយច្បាប់ និង សេវាកម្ម មនុស្សធម៌ គំរោងកម្មវិធី និងគំរោងថវិកា ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងជាអគ្គលេខាធិការរង អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលនិវត្ដ ។ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងជួនពរ ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤

ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងជាអគ្គលេខាធិការរង អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចូលនិវត្ដ ។ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងជួនពរ ឯកឧត្ដម ហាន់ ខូរ៉ែល នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤ ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប ពិភាក្សាអំពី គំរោងថវិកា សំរាប់ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ (នៅទីក្រុងញិវយ៉ក)។

កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប ពិភាក្សាអំពី គំរោងថវិកា សំរាប់ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ (នៅទីក្រុងញិវយ៉ក)។

កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប ពិភាក្សាអំពី គំរោងថវិកា សំរាប់ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ (នៅទីក្រុងញិវយ៉ក)

កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប ពិភាក្សាអំពី គំរោងថវិកា សំរាប់ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ (នៅទីក្រុងញិវយ៉ក)។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោង ថវិកាសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោង ថវិកាសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជា

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជាលើកទីមួយ ចំនួន៣០រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅ នៅព្រឹទ្ធសភា ក្រោមកិច្ចសហការរវាងលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមការងោររាជរដ្ឋាភិបាល គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង UNDP .

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជា

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជាលើកទីមួយ ចំនួន៣០រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅ សាលា ភូមិន្ទចៅក្រម ក្រោមកិច្ចសហការរវាង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងោររាជរដ្ឋាភិបាល សាលា ភូមិន្ទចៅក្រម និង UNDP .

បេសសកម្មវាយតំលៃផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយ លោក ខាស្ដិន ហែរែល បានធ្វើ ទស្សនៈកិច្ចការងារ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ

បេសសកម្មវាយតំលៃផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយ លោក ខាស្ដិន ហែរែល បានធ្វើ ទស្សនៈកិច្ចការងារ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។ ក្រុមប្រតិភូនេះបានជួបជាមួយក្រុម ការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងឥស្សរៈជន មួយចំនួន។ បេសសកម្មនេះត្រូវប្រមែប្រមូលពត៌មានអំពីតំលៃ និង កិច្ចការ ជាក់ស្ដែងដទៃទៀតទាក់ទងនឹង ការអនុវត្ដន៍កិច្ច ព្រមព្រៀង ។

សន្និិសិទកាសែតរួមគ្នាមួយរវាង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម និង ក្រុម ការងាររាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងបេសកកម្មជំហានទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម

សន្និិសិទកាសែតរួមគ្នាមួយរវាង អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម និង ក្រុម ការងាររាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងបេសកកម្មជំហានទីពីររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

មានសន្និសីទកាសែតរួមរវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

មានសន្និសីទកាសែតរួមរវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង បេសសកម្មវាយតំលៃ ផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបង្ហាញគំនិតថា ”ជំហានសំខាន់ឆ្ពេ ាះទៅមុខត្រូវបានសំរេចនៅក្នុងដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចនេះ ទាំងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារ មាំទាំ ទាំងក្នុងការធ្វើផែនការភារៈកិច្ចដើម្បីអនុវត្ដន៍ នៅក្នុងខែបន្ទាប់ ”។

បេសសកម្មវាយតំលៃផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយ លោក ខាស្ដិន ហែរែល បានធ្វើ ទស្សនៈកិច្ចការងារ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ

បេសសកម្មវាយតំលៃផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយ លោក ខាស្ដិន ហែរែល បានធ្វើ ទស្សនៈកិច្ចការងារ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។ ក្រុមប្រតិភូនេះបានជួបជាមួយក្រុម ការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងឥស្សរៈជន មួយចំនួន។ បេសសកម្មនេះត្រូវប្រមែប្រមូលពត៌មានអំពីតំលៃ និង កិច្ចការ ជាក់ស្ដែងដទៃទៀតទាក់ទងនឹង ការអនុវត្ដន៍កិច្ច ព្រមព្រៀង ។

លោក ខាស្ដិន ហែរែល ត្រូវតែងតាំងជាអ្នកសំរបសំរួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សំរាប់ជួយរៀបចំ ការកាត់ សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម

លោក ខាស្ដិន ហែរែល ត្រូវតែងតាំងជាអ្នកសំរបសំរួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សំរាប់ជួយរៀបចំ ការកាត់ សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម ។

លោក ខាស្ដិន ហែរែល ត្រូវតែងតាំងជាអ្នកសំរបសំរួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សំរាប់ជួយរៀបចំ ការកាត់ សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម ។

លោក ខាស្ដិន ហែរែល ត្រូវតែងតាំងជាអ្នកសំរបសំរួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សំរាប់ជួយរៀបចំ ការកាត់ សេចក្ដី ខ្មែរក្រហម ។

ចក្រភពអង់គ្លេស ផ្ដល់មូលនិធិដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល

ចក្រភពអង់គ្លេស ផ្ដល់មូលនិធិដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល ។

ចក្រភពអង់គ្លេស ផ្ដល់មូលនិធិដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល

ចក្រភពអង់គ្លេស ផ្ដល់មូលនិធិដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល។

ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដោយបន្ថែម ទៅលើទឺកប្រាក់ ២៦៦.០០០ដុល្លាអូស្ដ្រាលី ដែលបានផ្ដល់រួចហើយក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ នៃ ជំនួយបច្ចេកទេស ទាក់ទង ទៅនឹងការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដោយបន្ថែម ទៅលើទឺកប្រាក់ ២៦៦.០០០ដុល្លាអូស្ដ្រាលី ដែលបានផ្ដល់រួចហើយក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ នៃ ជំនួយបច្ចេកទេស ទាក់ទង ទៅនឹងការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ

ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដោយបន្ថែម ទៅលើទឺកប្រាក់ ២៦៦.០០០ដុល្លាអូស្ដ្រាលី ដែលបានផ្ដល់រួចហើយក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ នៃ ជំនួយបច្ចេកទេស ទាក់ទង ទៅនឹងការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភានូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទាក់ទងទៅ នឹងការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបាន ប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភានូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទាក់ទងទៅ នឹងការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបាន ប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភានូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទាក់ទងទៅ នឹងការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភានូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទាក់ទងទៅ នឹងការកាត់សេចក្ដីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបាន ប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ។

បទេសស៊ុយអែត ផ្ដល់មូលនិធិដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល

បទេសស៊ុយអែត ផ្ដល់មូលនិធិដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល ។

សម័យប្រជុំពេញអង្គទី៨៥របស់មហាមន្និបាតអ.ស.ប.លើកទី៥៧ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ លេខ ៥៧,២២៨ព ឯកភាពលើសេចក្ដី ព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង និងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ ។

សម័យប្រជុំពេញអង្គទី៨៥របស់មហាមន្និបាតអ.ស.ប.លើកទី៥៧ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ លេខ ៥៧,២២៨ព ឯកភាពលើសេចក្ដី ព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង និងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ ។

សម័យប្រជុំពេញអង្គទី៨៥របស់មហាមន្និបាតអ.ស.ប.លើកទី៥៧ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ លេខ ៥៧,២២៨ព ឯកភាពលើសេចក្ដី ព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង និងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ

សម័យប្រជុំពេញអង្គទី៨៥របស់មហាមន្និបាតអ.ស.ប.លើកទី៥៧ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដ លេខ ៥៧,២២៨ព ឯកភាពលើសេចក្ដី ព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង និងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ ។

គណៈកម្មការទី៣ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដគាំទ្រសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយបញ្ជាក់ថា មូលនិធិ អ.ស.ប សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញនោះគួរបានមកដោយវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ ។

គណៈកម្មការទី៣ បានអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដគាំទ្រសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយបញ្ជាក់ថា មូលនិធិ អ.ស.ប សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញនោះគួរបានមកដោយវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ដ ។

Pagination