កាលប្បវត្តិនៃការបង្កើត អវតក

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានអញ្ជើញឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល មកកម

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានអញ្ជើញឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល មកកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សា បញ្ចប់អត្ថបទ កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានអញ្ជើញឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល មកកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សា បញ្ចប់អត្ថបទ កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានអញ្ជើញឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល មកកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សា បញ្ចប់អត្ថបទ កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ដែលបកប្រែជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេសដោយក្រុម ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ដែលបកប្រែជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេសដោយក្រុម ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ដែលបកប្រែជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេសដោយក្រុម ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ដែលបកប្រែជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេសដោយក្រុម ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ផ្លូវការជាភាសាខ្មែរទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ផ្លូវការជាភាសាខ្មែរទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ផ្លូវការជាភាសាខ្មែរទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ផ្លូវការជាភាសាខ្មែរទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះនរោត្ដ្ដម សីហនុ បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម

ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះនរោត្ដ្ដម សីហនុ បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាសំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ហើយច្បាប់នោះត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើជាផ្លូវការ ។

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

រដ្ឋសភរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។បានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

រដ្ឋសភរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។បានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

រដ្ឋសភរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។ បានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

រដ្ឋសភរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។បានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់កែសំរួល ។

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានឯកភាពលើការកែសំរួលមាត្រា ៣ ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោសបញ្ញត្ដិធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ១៩៥៦ គឺការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជិវិត អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានឯកភាពលើការកែសំរួលមាត្រា ៣ ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោសបញ្ញត្ដិធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ១៩៥៦ គឺការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជិវិត អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានឯកភាពលើការកែសំរួលមាត្រា ៣ ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោសបញ្ញត្ដិធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ១៩៥៦ គឺការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជិវិត អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានឯកភាពលើការកែសំរួលមាត្រា ៣ ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោសបញ្ញត្ដិធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ១៩៥៦ គឺការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជិវិត អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ចប់ការងារលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះ ដោយបានចេញសេចក្ដីសំរេច និង លើកយោបល់ថា ការផ្ដន្ទាទោស តាមមាត្រា៣ នៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះមានទំនាស់ជាមួយរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ដោយយោងទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ១៩៥៦ ហើយមិនបានបដិសេធចោល ទោសប្រហារ ជីវិត

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ចប់ការងារលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះ ដោយបានចេញសេចក្ដីសំរេច និង លើកយោបល់ថា ការផ្ដន្ទាទោស តាមមាត្រា៣ នៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះមានទំនាស់ជាមួយរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ដោយយោងទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ១៩៥៦ ហើយមិនបានបដិសេធចោល ទោសប្រហារ ជីវិត។ សេចក្ដីសំរេចនោះ

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់

រដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់

រដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់

រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ដោយមានឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ជា អ្នកការពារ ។

រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ដោយមានឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ជា អ្នកការពារ ។

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/៥៥,៩៥កថាខ័ណ្ឌ១៨: ស្វាគមន៍ការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃកិច្ចពិភាក្សា រវាងរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ស្ដីពីបញ្ហានៃការកាត់ក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកទទួលុខសត្រូវខ្ព ស់បំផុត ចំពោះការរំលោភ ដ៏ធនធន់ធរលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ អំពាវនាវយ៉ាងទទួច

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/៥៥,៩៥កថាខ័ណ្ឌ១៨: ស្វាគមន៍ការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃកិច្ចពិភាក្សា រវាងរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ស្ដីពីបញ្ហានៃការកាត់ក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកទទួលុខសត្រូវខ្ព ស់បំផុត ចំពោះការរំលោភ ដ៏ធនធន់ធរលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ អំពាវនាវយ៉ាងទទួចដល់រដ្ឋាភិប

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចន ឃ័ររី បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចចុងក្រោយ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាល ទាក់ទង នឹង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ដែលជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាឱ្យបានឆាប់ ។

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចន ឃ័ររី បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចចុងក្រោយ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាល ទាក់ទង នឹង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ដែលជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាឱ្យបានឆាប់ ។

លោកអគ្គលេខាធិការរង ហាន់ កូរ៉ែល ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប លើកទី៣ មកកាន់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ។ នៅក្នុងការចរចានេះ បញ្ហាផ្សេងៗត្រូវបានដោះស្រាយ រួមទាំងអង្គបុរេជំនុំជម្រះដែល សំរាប់ដោះស្រាយ ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬសហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេត។ ថ្វីត្បិតតែពុំមានការ ព្រមព្រៀងគ្

លោកអគ្គលេខាធិការរង ហាន់ កូរ៉ែល ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប លើកទី៣ មកកាន់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ។ នៅក្នុងការចរចានេះ បញ្ហាផ្សេងៗត្រូវបានដោះស្រាយ រួមទាំងអង្គបុរេជំនុំជម្រះដែល សំរាប់ដោះស្រាយ ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬសហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេត។ ថ្វីត្បិតតែពុំមានការ ព្រមព្រៀងគ្នា ១០០% ក៏េ

សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងលោកអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ បានធ្វើការឆ្លើយឆ្លងលិខិតគ្នាទៅវិញទៅមក ទាក់ទងនឹងការ សម្របសម្រួលចុងក្រោយដែលបានធ្វើតាមរយៈលោក ចន ឃែរី ។

សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងលោកអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ បានធ្វើការឆ្លើយឆ្លងលិខិតគ្នាទៅវិញទៅមក ទាក់ទងនឹងការ សម្របសម្រួលចុងក្រោយដែលបានធ្វើតាមរយៈលោក ចន ឃែរី ។

មានកិច្ចប្រជុំមួយទៀត ហើយនិងការឆ្លើយឆ្លងលិខិតរវាងសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រ្ដី ហ៊ុន សែន និង លោក អគ្គលេខាធិការ នៅទីក្រុង ហាវ៉ាណា ប្រទេស គុយបា ប៉ុន្ដែ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ មិនទាន់បាន ដោះស្រាយ ដូច្នោះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី បានជួប ម្ដងទៀត ជាមួយសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ចន

មានកិច្ចប្រជុំមួយទៀត ហើយនិងការឆ្លើយឆ្លងលិខិតរវាងសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រ្ដី ហ៊ុន សែន និង លោក អគ្គលេខាធិការ នៅទីក្រុង ហាវ៉ាណា ប្រទេស គុយបា ប៉ុន្ដែ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ មិនទាន់បាន ដោះស្រាយ ដូច្នោះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី បានជួប ម្ដងទៀត ជាមួយសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ចន ឃែរី ហើយដែ

ការចរចាលើកទី២ ប្រព្រឹត្ដិទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ លើកនេះគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។ បញ្ហា មួយចំនួនត្រូវបានពិភាក្សា និងដោះស្រាយ ។ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ គឺថា តើត្រូវដោះស្រាយ យ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលណាមាន ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ។

ការចរចាលើកទី២ ប្រព្រឹត្ដិទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ លើកនេះគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។ បញ្ហា មួយចំនួនត្រូវបានពិភាក្សា និងដោះស្រាយ ។ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ គឺថា តើត្រូវដោះស្រាយ យ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលណាមាន ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ។

Pagination