កាលប្បវត្តិនៃការបង្កើត អវតក

លិខិតរបស់ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនចំពោះ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈនៅ ក្នុងការជូន ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រង់ ដោយលោក ហ្វ្រេក អេក ឃឺត អ្នកនាំពាក្យរបស់ អ.ស.ប

លិខិតរបស់ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនចំពោះ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈនៅ ក្នុងការជូន ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រង់ ដោយលោក ហ្វ្រេក អេក ឃឺត អ្នកនាំពាក្យរបស់ អ.ស.ប ៖ - លោកអគ្គលេខាធិការចង់បានអាណត្ដិមួយច្បាស់លាស់ពីមហាសន្និបាត ឬពីក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ។ តាម ទស្សនៈរបស់លោកអគ្គលេខា ធិការ ឥឡូវនេះកម្ពុជា និងរដ្ឋជាសមាជិកដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ត្រូវបន្ដ កិច្ចការនេះនៅក្នុងមហាសន្និបាត ឬក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ដើម្បីឱ្យទទួលបាន អាណត្ដិសមស្រប ។ ប្រសិនបើ បានទទួលអាណត្ដិនោះ លោកអគ្គលេខាធិការ នឹងត្រៀមរៀបចំ ធ្វើការពិភាក្សាជា បន្ដទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបំពេញអាណត្ដិនោះ ។ - ក្នុងនាមជារដ្ឋដែលមានអធិបតេយ្យភាពមួយ កម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការជំនុំជំរះក្ដី ហើយ សហគមន៍អន្ដរជាតិ តាមរយៈ អ.ស.ប ឬតាមវិធីផ្សេងទៀតអាចជួយឧបត្ថម្ភលុះណា តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បង្ហាញនូវការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីធានាថា ដំណើរការបានសមស្រប តាមស្ដង់ដារ យុត្ដិធម៌អន្ដរជាតិ ។ - នៅពេលសួរអំពី់លោកអគ្គលេខាធិការស្នើសុំឱ្យមានអាណត្ដិមួយ អ្នកនាំពាក្យរូបនោះនិយាយថា ជំហររបស់ គាត់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេ ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នូវអ្វីដែលគាត់យល់ថា ចាំបាច់ គឺត្រូវឱ្យសមស្របតាម ស្ដង់ដារ យុត្ដិធម៌អន្ដរជាតិ។ គាត់បាននិយាយថា ក្នុងអតីតកាល អ.ស.ប បានចរចាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនទាន់បានឈានដល់់ការ កំណត់របស់លោកអគ្គ លេខាធិការសំរាប់ការចូលរួម របស់អ.ស.បក្នុងបញ្ហាកាត់សេចក្ដីនោះ ។ - ឥឡូវនេះ លោក អេក ឃឺត បាននិយាយថា លោកអគ្គលេខាធិការកំពុងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋជា សមាជិកក្នុង រូបភាពជាគោលការណ៍ ណែនាំច្បាស់លាស់់ចំពោះ ការកាត់សេចក្ដីនេះ ដើម្បីទទួល បានការគាំទ្រពី អ.ស.ប .

លិខិតពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់

លិខិតពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ថ្លែងថា “យើងសង្ឃឹមថា លក្ខខ័ណ្ឌដំបូង ដែលឯកឧត្ដម ចាត់ទុកថាសំខាន់ចំពោះ អ.ស.ប ដើម្បីងាកមករកតុចរចា និង អាច បំពេញបានឆាប់រហ័ស ហើយ យើងអាចបញ្ចប់ការចរចា របស់យើងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរពេញចិត្ដ ហើយនឹងបន្ដឈាន ទៅរកការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

សេចក្ដីថ្លែងការរួមរបស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីអាស៊ានលើកទី ៣៥ នៅ បានដា សឺរី បេហ្កាវ៉ាន នៅក្នុង កថាខ័ណ្ឌ ៤៥

សេចក្ដីថ្លែងការរួមរបស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីអាស៊ានលើកទី ៣៥ នៅ បានដា សឺរី បេហ្កាវ៉ាន នៅក្នុង កថាខ័ណ្ឌ ៤៥ បានចែងថា ៖

សេចក្ដីថ្លែងការរួមរបស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីអាស៊ានលើកទី ៣៥ នៅ បានដា សឺរី បេហ្កាវ៉ាន នៅក្នុង កថាខ័ណ្ឌ ៤៥

សេចក្ដីថ្លែងការរួមរបស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីអាស៊ានលើកទី ៣៥ នៅ បានដា សឺរី បេហ្កាវ៉ាន នៅក្នុង កថាខ័ណ្ឌ ៤៥ បានចែងថា ៖ “យើងបន្ដគាំទ្រការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការនាំយកមេដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់នៃកម្ពុជាប្រជាធិប តេយ្យនិង អ្នកដទៃ ទៀតដែលទទួលខុសត្រូវខ្ព ស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការរំលោភធ្ងន់ធរលើច្បាប់ព្រហ្ឌ ទណ្ឌកម្ពុជា មនុស្សធម៌ និងទំលាប់អន្ដរជាតិ និងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិដែល កម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ ដើម្បី កាត់ សេក្ដីឱ្យសមស្របទៅតាមនិយាមអន្ដរជាតិអំពីភាពត្រឹមត្រូវ យុត្ដធម៌ និង ត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការច្បាប់ ។ ជាមួយនេះ យើងទទួលស្គាល់តំរូវការរបស់ព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងការ សហការណ៍រួមគ្នា និង អំពាវនាវចំពោះសហគម អន្ដរជាតិ ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយក្នុងផ្នែកនេះ ។ "

លិខិតពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់

លិខិតពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ថ្លែងថា “យើងសង្ឃឹមថា លក្ខខ័ណ្ឌដំបូង ដែលឯកឧត្ដម ចាត់ទុកថាសំខាន់ចំពោះ អ.ស.ប ដើម្បីងាកមករកតុចរចា និង អាច បំពេញបានឆាប់រហ័ស ហើយ យើងអាចបញ្ចប់ការចរចា របស់យើងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរពេញចិត្ដ ហើយនឹងបន្ដឈាន ទៅរកការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

លិខិតពីឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន

លិខិតពីឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា សេចក្ដីសំរេចចិត្ដ ថ្ងៃទី ៨ កម្ភៈ ដើម្បីបញ្ចប់ការចរចា នោះគឺ “ផ្អែកលើធាតុពិតដែលថា ជំនួយឧបត្ថម្ភដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឱ្យ នោះ មិនបានទទួល ផ្លែផ្កាទេ ” ហើយបានបញ្ជាក់ថា “ដើម្បីឱ្យខ្ញុំធ្វើការចរចាបន្ដទៅទៀតបាន ខ្ញុំត្រូវការអាណត្ដិច្បាស់លាស់មួយពី មហាសន្និបាត ឬពីក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ។ ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបាន នូវអាណត្ដិបែបនោះ ខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើការ ចរចាជាបន្ដទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីបំពេញ អាណត្ដិនោះ ។

លិខិតពីឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន

លិខិតពីឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា សេចក្ដីសំរេចចិត្ដ ថ្ងៃទី ៨ កម្ភៈ ដើម្បីបញ្ចប់ការចរចា នោះគឺ “ផ្អែកលើធាតុពិតដែលថា ជំនួយឧបត្ថម្ភដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឱ្យ នោះ មិនបានទទួល ផ្លែផ្កាទេ ” ហើយបានបញ្ជាក់ថា “ដើម្បីឱ្យខ្ញុំធ្វើការចរចាបន្ដទៅទៀតបាន ខ្ញុំត្រូវការអាណត្ដិច្បាស់លាស់មួយពី មហាសន្និបាត ឬពីក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ។ ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបាន នូវអាណត្ដិបែបនោះ ខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើការ ចរចាជាបន្ដទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីបំពេញ អាណត្ដិនោះ ។

មានការសម្របសម្រួលដោយភាគី ជប៉ុន ក្នុងការធ្វើឱ្យមានការចរចាឡើងវិញរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង អ.ស.ប ។

មានការសម្របសម្រួលដោយភាគី ជប៉ុន ក្នុងការធ្វើឱ្យមានការចរចាឡើងវិញរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង អ.ស.ប ។

មានការសម្របសម្រួលដោយភាគី ជប៉ុន ក្នុងការធ្វើឱ្យមានការចរចាឡើងវិញរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង អ.ស.ប

មានការសម្របសម្រួលដោយភាគី ជប៉ុន ក្នុងការធ្វើឱ្យមានការចរចាឡើងវិញរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង អ.ស.ប ។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប លេខ E/CN.4/2002/89 កថាខ័ណ្ឌ១៨

របាយការណ៍គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប លេខ E/CN.4/2002/89 កថាខ័ណ្ឌ១៨ ៖ ធ្វើការអំពាវនាវដល់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យធានាថា មេដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ និង ជនទាំងឡាយ ដែលទទួលខុសត្រូវខ្ព ស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការរំលោភដ៏ ធន់ធរលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ កម្ពុជា ច្បាប់ និង ទំលាប់មនុស្សធម៌ អន្ដរជាតិ និងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិ ដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ ត្រូវនាំយក ទៅជំនុំជម្រះឱ្យសមស្របតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ភាពត្រឹមត្រូវ និងដំណើរការពិតប្រាកដនៃច្បាប់ ។ នៅក្នុងន័យ នេះ ទទួលស្គាល់តំរូវការឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអ.ស.ប ធ្វើសហប្រតិបត្ដិការ ជាមួយគ្នាអំពាវនាវដល់ ភាគីទាំងអស់ឱ្យបន្ដការចរចាលើការបង្កើត តុលាការក្នុងគោលបំណងនេះ និងអំពាវនាវផងដែរដល់សហគមន៍ អន្ដរជាតិ ឱ្យផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភក្នុង ទិសដៅនេះ ។

របាយការណ៍គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប លេខ E/CN.4/2002/89 កថាខ័ណ្ឌ១៨

របាយការណ៍គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប លេខ E/CN.4/2002/89

ជំនួបលើកទីពីរ នូវអ្វីដែលឥឡូវនេះគេហៅថា ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ ចំនួន ២៧ ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើជំរើស មួយចំនួន

ជំនួបលើកទីពីរ នូវអ្វីដែលឥឡូវនេះគេហៅថា ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ ចំនួន ២៧ ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើជំរើស មួយចំនួន ។ តំណាងអចិន្ដ្រៃយ៍កម្ពុជាបាននិយាយអំពីជំហររបស់ កម្ពុជា ។ ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ 9អី្សប សំរេចបន្ដដំណើរការទៅមុខជាមួយនឹងសេចក្ដី សំរេចចិត្ដ ពិសេសនៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយលើសេចក្ដីប្រកាសរបស់ អ.ស.ប ហើយបាន ចេញផ្សាយជា សាធារណៈនូវឯកសារមូលដ្ឋាន៣គឺៈ ច្បាប់ជាភាសា អង់គ្លេស និង លិខិត របស់ឯកឧត្ដម ផ្ញើទៅជូន ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ដែលចុះថៃទី២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ និង ២២ មករា ២០០២ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយលើសេចក្ដីប្រកាសរបស់ អ.ស.ប ហើយបាន ចេញផ្សាយជា សាធារណៈនូវឯកសារមូលដ្ឋាន៣គឺៈ ច្បាប់ជាភាសា អង់គ្លេស និង លិខិត របស់ឯកឧត្ដម ផ្ញើទៅជូន ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ដែលចុះថៃទី២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ និង ២២ មករា ២០០២ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយលើសេចក្ដីប្រកាសរបស់ អ.ស.ប ហើយបាន ចេញផ្សាយជា សាធារណៈនូវឯកសារមូលដ្ឋាន៣គឺៈ ច្បាប់ជាភាសា អង់គ្លេស និង លិខិត របស់ឯកឧត្ដម ផ្ញើទៅជូន ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ដែលចុះថៃទី២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ និង ២២ មករា ២០០២ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយលើសេចក្ដីប្រកាសរបស់ អ.ស.ប ហើយបាន ចេញផ្សាយជា សាធារណៈនូវឯកសារមូលដ្ឋាន៣គឺៈ ច្បាប់ជាភាសា អង់គ្លេស និង លិខិត របស់ឯកឧត្ដម ផ្ញើទៅជូន ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ដែលចុះថៃទី២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ និង ២២ មករា ២០០២ ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ជូនដំណឹងថា អ.ស.ប ដកខ្លួនថយពីការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាកាត់ ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ជូនដំណឹងថា អ.ស.ប ដកខ្លួនថយពីការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាកាត់ ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ជូនដំណឹងថា អ.ស.ប ដកខ្លួនថយពីការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាកាត់ ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ជូនដំណឹងថា អ.ស.ប ដកខ្លួនថយពីការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាកាត់ ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល លើបញ្ហា ១១ ចំណុចដែលបានលើកក្នុង លិខិតចុះថ្ងៃទី ១០ តុលា ២០០១ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល លើបញ្ហា ១១ ចំណុចដែលបានលើកក្នុង លិខិតចុះថ្ងៃទី ១០ តុលា ២០០១ ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល លើបញ្ហា ១១ ចំណុចដែលបានលើកក្នុង លិខិតចុះថ្ងៃទី ១០ តុលា ២០០១

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល លើបញ្ហា ១១ ចំណុចដែលបានលើកក្នុង លិខិតចុះថ្ងៃទី ១០ តុលា ២០០១

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/56/169 ផ្នែកទី4: តុលាការខ្មែរក្រហមកថាខ័ណ្ឌ2³ ស្វាគមន៍ការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការ

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/56/169 ផ្នែកទី៤៖ តុលាការខ្មែរក្រហម កថាខ័ណ្ឌ២៖ ស្វាគមន៍ការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា សំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ កត់សំគាល់ ដោយពេញចិត្ដ ចំពោះវិធានការទូទៅ និងសមត្ថកិច្ចនៃច្បាប់ និងការចែងអំពីតួនាទីរបស់់ អង្គការសហប្រជាជាតិ, អំពាវនាវ ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យធានាថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ព្ស់ព្ស្រ់គ្ពំ.ស.ប លើបញ្ហានេះ, ស្វាគមន៍ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លេខាធិការដ្ឋាន និង សហគមន៍ អន្ដរជាតិ ក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទិសដៅនះ ជំរុញរដ្ឋាភិបាល និង អ.ស.ប ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ដោយគ្មានការពន្យាពេល ដើម្បីឱ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ អាចដំណើរការបានឆាប់ ព្រមទាំងអំពាវនាវដល់ សហគមន៍អន្ដរជាតិឱ្យជួយក្នុងរឿងនេះ រួមទាំងការគាំទ្រផ្នែកថវិកា និងបុគ្គលិក ដល់អង្គជំនុំជម្រះ ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ស្នើសុំចំលើយចំពោះបញ្ហា១១ ចំណុចនៅ ក្នុងច្បាប់ដែលបាន លើកឡើងនៅក្នុងលិខិតចុះថៃទី ១០ ខែតុលា របស់ឯកឧត្ដម ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ស្នើសុំចំលើយចំពោះបញ្ហា១១ ចំណុចនៅ ក្នុងច្បាប់ដែលបាន លើកឡើងនៅក្នុងលិខិតចុះថៃទី ១០ ខែតុលា របស់ឯកឧត្ដម ។

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ស្នើសុំចំលើយចំពោះបញ្ហា១១ ចំណុចនៅ ក្នុងច្បាប់ដែលបាន លើកឡើងនៅក្នុងលិខិតចុះថៃទី ១០ ខែតុលា របស់ឯកឧត្ដម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ស្នើសុំចំលើយចំពោះបញ្ហា១១ ចំណុចនៅ ក្នុងច្បាប់ដែលបាន លើកឡើងនៅក្នុងលិខិតចុះថៃទី ១០ ខែតុលា របស់ឯកឧត្ដម ។

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល អំពីទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់ និង អត្ថបទ កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ ដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ និង កម្ពុជា

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល អំពីទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់ និង អត្ថបទ កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ ដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ និង កម្ពុជា

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល អំពីទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់ និង អត្ថបទ កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ ដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ និង កម

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ឆ្លើយតបចំពោះឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល អំពីទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់ និង អត្ថបទ កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ ដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ និង កម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន លើកពីបញ្ហា១១ ចំណុចនៅក្នុង ច្បាប់ ហើយទទួចឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខរវាង អ.ស.ប និងកម្ពុជាគួរមានប្រៀបលើ ច្បាប់កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន លើកពីបញ្ហា១១ ចំណុចនៅក្នុង ច្បាប់ ហើយទទួចឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខរវាង អ.ស.ប និងកម្ពុជាគួរមានប្រៀបលើ ច្បាប់កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន លើកពីបញ្ហា១១ ចំណុចនៅក្នុង ច្បាប់ ហើយទទួចឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខរវាង អ.ស.ប និងកម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន លើកពីបញ្ហា១១ ចំណុចនៅក្នុង ច្បាប់ ហើយទទួចឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខរវាង អ.ស.ប និងកម្ពុជាគួរមានប្រៀបលើ ច្បាប់កម្ពុជា ។

Pagination