កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro122-10-01-2022.mp3
11.23 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro12103-01-2022.mp3
10.41 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro119-20-12-2021.mp3
10.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro119-20-12-2021.mp3
10.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro118-13-12-2021.mp3
10.81 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro117-06-12-2021.mp3
11.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro116-29-11-2021.mp3
11.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro114-15-11-2021.mp3
11.99 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro114-15-11-2021.mp3
11.99 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro113-08-11-2021.mp3
10.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro110-11-10-21.mp3
11.23 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro109-04-10-21.mp3
11.76 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-10720-09-21-visual.mp3
13.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-10720-09-21-visual.mp3
13.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-10613-09-21-visual.mp3
11.03 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-1056-09-21-visuali (1).mp3
10.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ សីហា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-10423-08-21.mp3
11.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ សីហា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-16-08-2021.mp3
11.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ សីហា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro102-09-08-2021.mp3
11.61 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ សីហា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro101-02-08-2021.mp3
12.02 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro100-26-07-2021.mp3
10.62 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro99-19-07-2021.mp3
12 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro98-12-07-2021.mp3
11.51 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro97-05-07-2021.mp3
11.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro96-28-06-2021.mp3
11.98 មេកា​បៃ

Pagination