កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro14611-07-2022.mp3
11.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro145-04-07-2022.mp3
10.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro144-27-06-2022.mp3
12.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro143-20-06-2022.mp3
13.12 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro142-13-06-2022.mp3
12.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro141-06-06-2022.mp3
11.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro140-23-05-2022.mp3
12.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro140-23-05-2022.mp3
12.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro139-16-05-2022.mp3
11.52 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro138-09-05-2022.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro137-02-05-2022.mp3
11.38 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro136-25-04-2022.mp3
10.95 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro135-18-04-22.mp3
12.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro133-04-04-2022.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro133-04-04-2022.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro132-28-03-2022.mp3
10.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro131-21-03-2022.mp3
12.27 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro130-14-03-2022.mp3
11.9 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro129-07-03-2022.mp3
11.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro128-28-02-2022.mp3
11.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro127-21-02-2022.mp3
10.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro126-14-02-2022.mp3
11.64 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro125-07-02-2022.mp3
10.16 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro124-24-01-2022.mp3
11.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro123-17-01-2022.mp3
10.72 មេកា​បៃ

Pagination