កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro85-05042021.mp3
12.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២២​ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro84-22032021 (1).mp3
13.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០១​ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro83-01032021.mp3
11.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២២​ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro82-22022021.mp3
13.38 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៨​ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro81-08022021.mp3
9.74 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៨​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-7828-12-2020.mp3
9.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៤​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro79-04012021.mp3
12.4 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៨​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-7828-12-2020.mp3
9.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៧​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro77-07122020.mp3
11.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៦​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro76-16112020.mp3
11.62 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០២​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro75-02112020.mp3
12.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៦​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៩​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១២​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៨​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro70-14092020.mp3
11.66 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២១​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro71-21092020.mp3
11.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៤​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro70-14092020.mp3
11.66 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៧​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro69-07092020.mp3
12.22 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៤​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro68-24082020.mp3
11.5 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៧​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro66-10082020.mp3
10.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១០​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro66-10082020.mp3
10.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៣​ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro65-03082020.mp3
9.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៧​ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro62-13072020 (1).mp3
10.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២០​ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro63-20072020.mp3
10.22 មេកា​បៃ

Pagination