សំណុំរឿង ០០២/០២

សំណុំរឿង ០០២/០២

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ នួន ជា និង ខៀវ សំផន (រួមទាំង អៀង សារី និង អៀង ធីរិទ្ធ) ត្រូវបានត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនមកជំនុំជម្រះពីបទចោទទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ និងការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ ១៩៤៩ ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសំណុំរឿង ០០២ នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។

បទចោទនានាប្រឆាំងនឹងជចជាប់ចោទទាំងនេះ ត្រូវបានបញ្ជាក់លំអិតនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយនៃសំណុំរឿង ០០២។ ដោយសារតែ អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបានរកឃើញថា ពុំមានសម្បទាអាចចូលរួមក្នុងសវនាការបាន ហើយ អៀង សារី បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ នោះចុងចោទដែលនៅសេសសល់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ គឺមានតែ ខៀវ សំផន និង នួន ជា ប៉ុណ្ណោះ។ នៅខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចបំបែកបទចោទនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយនៃសំណុំរឿង ០០២ ទៅជាការជំនុំជម្រះផ្នែកតូចៗ។ សវនាការទីមួយក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដែលសំដៅទៅលើសំណុំរឿង ០០២/០១ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ហើយនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ត្រូវបានតុលាការរកឃើញថា មានពិរុទ្ធភាពចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាការអស់មួយជីវិត។

សំណុំរឿង ០០២/០២ គឺសំដៅលើការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីពីរប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា ដែលនឹងត្រូវជំនុំជម្រះទៅលើបទចោទបន្ថែមទៀត ពីដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថា ទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការចោទប្រកាន់ផ្នែកអង្គហេតុដូចខាងក្រោម នឹងបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សំណុំរឿង ០០២/០២៖

• អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាម និងជនជាតិវៀតណាម។
• ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការរំលោភសេពសន្ថវៈ (នៅទូទាំងប្រទេស)។
• ការបោសម្អាតផ្ទៃក្នុង។
• មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ មន្ទីរសន្តិសុខអូរកន្សែង និង មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល។
• ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ ១ មករា ការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង និងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្ម។
• សហករណ៍ត្រាំកក់។
• ការប្រព្រឹត្តមកលើពុទ្ធសាសនិកជន (កម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់) និង
• ការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតមន្រ្តីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ (ការអនុវត្តនេះត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ ១ មករា មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ ប៉ុណ្ណោះ)។ ការជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ រំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងត្រីមាសទីបួន ឆ្នាំ ២០១៤។

Related Contents

រៀបចំ​មាតិកា

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news